Browse Our Dictionary
G

gazette

གཞུང་ཡིག་དུས་དེབ། = གཞུང་གི་མཛད་རིམ་ཁག་དང༌། སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས། ལས་བྱེད་པའི་གནས་རིམ་སྤོར་གཅོག གཞུང་གི་བཀའ་རྒྱ་དང་བརྡ་ཐོ་སོགས་གཞུང་འབྲེལ་གནས་ཚུལ་འཁོད་པའི་དུས་མཚམས་སོ་སོར་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་པའི་ཚགས་ཤོག