Browse Our Dictionary
G

gazetted holiday

གཞུང་འབྲེལ་གུང་གསེང་། =གཞུང་ནས་གལ་ཆེ་དོན་ཆེན་བརྩིས་ཏེ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་གུང་གསེང་ཞིག་སྟེ། དེ་ནི་སློབ་གྲྭ་དང་། དངུལ་ཁང་། ལས་ཁུངས་སོགས་ཀྱི་ངེས་པར་དུ་སྲུང་བརྩི་བྱ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན།