Browse Our Dictionary
G

gender awareness

མཚན་མའི་གོ་རྟོགས། ཕོ་མོའི་གོ་རྟོགས།= དམིགས་བསལ་ལས་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་ཕོ་མོ་གཉིས་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་དང་། ལས་འགན་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐད་ལ་མཁྱེན་རྟོགས་དང་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་ཞིག