Browse Our Dictionary
G

General Body

ཚོགས་མིའི་ལྷན་ཚོགས།= རྒྱལ་ཡོངས་མཉམ་སྦྲེལ་ཚོགས་པའམ་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་སྦྲེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཡོངས་རྫོགས།