Browse Our Dictionary
G

general theory of relativity

སྤྱི་ཁྱབ་ལྟོས་གྲུབ་རྣམ་གཞག = བེམ་གཟུགས་དང༌། དུས། བར་སྣང་བཅས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་རང་བཞིན་འགྲེལ་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཉིས་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཕྱི་མ་དེའོ། དེའི་ནང་རྣམ་གཞག་དང་པོའི་རྩ་འཛིན་ནི་འཐེན་ཤུགས་དང༌། མྱུར་སྣོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྐོར་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།