Browse Our Dictionary
G

gentiana sino-ornata

སྤང་རྒྱན་ཁྲ་བོ། = ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། རྩ་བ་སེར་སྐྱ་ཕྲ་ལ་རིང་བ་མང་ཞིང་རྒྱུས་པ་ཤད་པ་འདྲ་བ་དང༌། ལོ་སྡོང་སོགས་སྤང་རྒྱན་སྔོ་ནག་དང་འདྲ་བར་ཡལ་ག་མེད་ཅིང༌། མེ་ཏོག་སྔོ་ཁྲ་རྒྱ་གླིང་ཁ་ལ་ཟུར་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་སྡོང་པོའི་རྩེར་ཁེར་རྐྱང་དུ་འཆར་བ། སྤང་རྒྱན་དཀར་པོ་མ་གཏོགས་གཞན་རྣམས་མེ་ཏོག་གི་ཁ་དོག་ཙམ་ལས་ཁྱད་པར་ཆེར་མེད།