Browse Our Dictionary
G

geography

ས་ཁམས་རིག་པ། = ས་བབས་དང་། གནམ་གཤིས། རྩི་ཤིང་། ས་གཞི་ལ་སོགས་པའི་སའི་གོ་ལའི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡོངས་རྫོགས་ལ་དཔྱད་པའི་རིག་པ།