Browse Our Dictionary
G

geriatrics

རྒས་པ་གསོ་ཐབས། རྒས་བཅོས། = རྒན་རབས་རྣམས་ཀྱི་ནད་རིགས་བཅོས་ཐབས་དང༌། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྨན་གཞུང་གི་ཡན་ལག