Browse Our Dictionary
G

giant molecular cloud (GMC)

འདུས་རྡུལ་སྤྲིན་ཆེན། = འདུས་རྡུལ་ལས་གྲུབ་པའི་ཡང་རླུང་གི་སྤྲིན་ཕུང་ཞིག་སྟེ། དེ་ནི་འཁོར་འཁྱིལ་དགུ་ཚིགས་ཤིག་གི་ལག་ངར་ནང་གནས་པའི་སྐར་མའི་ཆགས་རིམ་གྱི་བྱེད་ལས་མང་བའི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན།