Browse Our Dictionary
G

glasnost

མང་ཚོགས་གུ་ཡངས། གུ་ཡངས་སྲིད་ཇུས། = གཞུང་ངམ་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་གུ་ཡངས་དང་། གྲོས་བསྡུར། གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བའི་འགན་ལེན་དགོས་པའི་སྲིད་ཇུས།