Browse Our Dictionary
G

glass ceiling

ཤེལ་གེགས། ཤེལ་གྱི་ལྕམ་ཁེབས། = དོན་དངོས་སུ་ཁྲིམས་སྒྲིག་གང་ཡང་མེད་ཀྱང་། བུད་མེད་དང་གྲངས་ཉུང་ཚོ་ཁག་སོགས་ལ་ཆེད་ལས་པའི་ལམ་དུ་ཞུགས་པར་དགག་བྱ་བྱེད་པའི་ལུགས་སྲོལ་དང་ལྟ་ཕྱོགས།