Browse Our Dictionary
G

glial cell

འབྱར་སྐྱི་ཕྲ་ཕུང་། = དབུས་དབང་རྩའི་མ་ལག་གི་ཕུང་གྲུབ་ལ་རམ་འདེགས་བྱེད་པའི་ཡན་ལག་གྱེས་པའི་ཕྲ་ཕུང་དང་ཐག་རན་དྲ་བ་ཕྲ་མོ་ཞིག