Browse Our Dictionary
G

golden age

བསྐལ་པ་རྫོགས་ལྡན། གསེར་གྱི་དུས་རབས། = སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་དགའ་སྐྱིད་ཉམས་དགར་གནས་པའི་འཆར་སྣང་ཞིག་གམ། རིག་རྩལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་འཕེལ་རྒྱས་ཡང་རྩེར་སོན་པའི་གནས་སྐབས།