Browse Our Dictionary
G

government business

གཞུང་ཚོང༌། གཞུང་གི་ཚོང་ལས། = གཞུང་གི་ཚོང་འབྲེལ་ལས་དོན་ཐད་འགན་ཁུར་བཞེས་རྒྱུར་འཛུགས་སྐྱོང་བྱས་པའི་གཞུང་འབྲེལ་སྡེ་ཚན།