Browse Our Dictionary
G

government-in-exile

བཙན་བྱོལ་གཞུང༌། = བཙན་འཛུལ་དང་ནང་འཁྲུག་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ཡུལ་བཞག་སྟེ། བྱེས་སུ་གྱར་བའི་མི་མང་གིས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་གང་རུང་ནང་བཙུགས་པའི་སྲིད་གཞུང༌།