Browse Our Dictionary
G

government press

༡། གཞུང་གི་པར་ཁང༌། = དཔེ་དེབ་སོགས་པར་སྐྲུན་གྱི་ཆེད་གཞུང་ནས་འཛུགས་སྐྱོང་བྱེད་པའི་པར་ཁང༌། ༢། གཞུང་གི་གསར་འཕྲིན། = གསལ་བསྒྲགས་དང་གསར་འགྱུར་སོགས་མི་མང་ལ་དུས་ཐོག་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཆེད་པར་སྐྲུན་བྱེད་པའི་གཞུང་གི་གསར་ཤོག་དང༌། གསར་འགྱུར་རྒྱུ་ལམ་གཞན།