Browse Our Dictionary
G

government regulations

གཞུང་གི་བཅད་ཁྲིམས། = རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞིག་གི་རྩ་ཁྲིམས་སམ་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་འབྲེལ་འོག་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་འཛིན་སྐྱོང་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཤིང༌། ཁྲིམས་དངོས་ཀྱི་ནུས་པ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཁྲིམས་སམ་བཀའ་ཁྱབ།