Browse Our Dictionary
G

governor

༡། pol མངའ་སྡེའི་སྲིད་སྐྱོང༌། = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་མངའ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་མངའ་སྡེའམ། ས་ཁུལ་སོ་སོར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་དབང་སྤྲོད་པའི་དཔོན་རིགས། ༢། adm ཀཿ འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས། = གཞུང་འབྲེལ་དང༌། གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ལྟ་བུ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པོ་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་ཚོགས་མི། ཁཿ སྤྱི་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན། = གཞུང་སྲིད་དངུལ་ཁང་སྒྲིག་འཛུགས་སོགས་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་གྱི་དབང་འཛིན་པ་གཙོ་བོ།