Browse Our Dictionary
G

graffiti

འབྲད་རིས། = དམངས་ལ་དབང་བའི་གནས་སམ་རྩིག་གྱང་སོགས་ཀྱི་ངོས་སུ་འབྲད་པའམ་ཚོན་རྩི་འབྱུག་གཏོར་གྱིས་བྲིས་པའི་རི་མོའམ་མིང་ཚིག