Browse Our Dictionary
G

graph

math ཐིག་རིས། དཔེ་རིས། = འགྱུར་གྲངས་གཉིས་དང་གཉིས་ལས་མང་བའི་བར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་སྟོན་པའི་དཔེ་རིས་ཤིག རྒྱུན་དུ་འབོར་དེ་དག་ཟུར་ཁུག་དྲང་པོར་འགྲིགས་པའི་ཚངས་ཐིག་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ཚད་འཇལ་གྱི་ཡོད། ཐིག་རིས་དེ་ལ་རྣམ་པ་དུ་མ་ཡོང་སྲིད།