Browse Our Dictionary
G

graphic designer

ཡིག་རིས་བྱུས་འགོད་པ། =བརྙན་དེབ་དང་། དཔེ་དེབ། ཁྱབ་བསྒྲགས་སྦྱར་ཡིག་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡི་གེ་དང་པར་རིས་མཉམ་བསྲེས་ཀྱིས་བཅོས་སྒྲིག་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག