Browse Our Dictionary
G

grasshopper

ཆ་ག་པ། = མཆུ་རྣོ་ཞིང་རྐང་ལག་དྲུག་གི་ཕྱི་མ་གཉིས་རིང་བས་རྒྱང་རིང་དུ་ལྡིང་འགྲོས་བྱེད་པའམ། དབྱར་སྨད་དུ་གཤོག་པ་སྲབ་མོ་ཆ་གཅིག་ཐོགས་ནས་ཚག་སྒྲ་དང་བཅས་ཏེ་འཕུར་ཞིང་འགྲོ་བའི་འབུ་ཞིག