Browse Our Dictionary
G

gravitational lensing

འཐེན་ཤུགས་དྭངས་ཤེལ། = བར་སྣང་ནང་དངོས་པོ་གཅིག་ལས་འཕྲོ་བའི་འོད་དེ་དགུ་ཚིགས་ལྟ་བུའི་དངོས་པོ་ཆེན་པོ་གཞན་ཞིག་གིས་གུག་འཇུག་པ་ལ་ཟེར།