Browse Our Dictionary
G

gravitational redshift

འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་དམར་སྤོ། = རྟོག་ཞིབ་མཁན་ཡོད་ས་དང་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་གནས་སུ་འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་ནུས་ཚད་དབར་གྱི་ཁྱད་པར་གྱི་དབང་གིས། མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་དངོས་གཟུགས་ཤིག་གིས་འཕྲོ་གཏོང་བྱས་པའི་འོད་ཀྱི་འཇའ་མདངས་དེ་རླབས་ཐག་རིང་བ་དམར་མདོག་གི་ཕྱོགས་སུ་འཕོ་ཚུལ།