Browse Our Dictionary
G

gravitational wave

འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་རླབས། = ལྟོས་གྲུབ་རྣམ་གཞག་གི་སྔོན་དཔག་ལས་བྱུང་བའི་ཚོད་དཔག་རང་བཞིན་གྱི་རླབས་ཤིག་སྟེ། དེས་འོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་དང་མཉམ་པར་བསྐྱོད་པར་བྱེད་ཅིང་། འཐེན་ཤུགས་ཁྱབ་ར་ཞིག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།