Browse Our Dictionary
G

graviton

འཐེན་ཤུགས་ཀོན་ཊམ། = འགུལ་མེད་གདོས་ཚད་དང་གློག་ཟུངས་མེད་པའི་བརྟག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་སྒོ་ནས་བཞག་པའི་རྡུལ་ཞིག འདི་ནི་འཐེན་ཤུགས་འཐབ་སྦྱོར་གྱི་ཀོ་ཊམ་རྡུལ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།