Browse Our Dictionary
G

greenhouse effect

ལྗང་ཁང་ཤུགས་རྐྱེན། = གོ་ལའི་ས་ངོས་ཀྱི་ཚ་དྲོད་ཕྱིར་འཁྱར་ཏེ་མཁའ་དབྱིངས་ལྗང་ཁུའི་རླུང་གི་ནང་སིམས་ཏེ། དྲོད་ལྷག་མ་རྣམས་ཕྱིར་ས་གཞིའི་སྟེང་དུ་ཕོག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གོ་ལའི་ས་དྲོད་འཕར་ཚུལ།