Browse Our Dictionary
G

greenhouse

དྲོད་ཁང༌། ལྗང་ཁང༌། = རྩི་ཤིང་སོགས་ཀྱི་ས་བོན་འདེབས་འཛུགས་དང༌། མྱུག་གསར་གསོ་སྐྱོང་གིས་དེ་དག་རྩ་སྤོས་བྱེད་པའི་གནས་སྐབས་མ་ཟིན་གྱི་བར་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་སའི་ཚ་དྲོད་དང༌། རླན་གཤེར་སྙོམས་པའི་ཁང་པ་ལྗང་ཁུ།