Browse Our Dictionary
G

gross amount

ཕྱོགས་བསྡོམས་གྲངས་འབོར། = ཚོང་ལས་སོགས་ཀྱི་ནང་འགྲོ་སོང་གི་ཆ་རྣམས་གཅོག་འཕྲི་མ་བྱས་པར་ཡོང་འབབ་ཇི་ཐོབ་ཀྱི་ཁྱོན་བསྡོམས་དངུལ་འབབ།