Browse Our Dictionary
G

gross income

ཕྱོགས་བསྡོམས་ཡོང་འབབ། = ཁང་གླ་དང་། ཅ་དངོས་བཙོང་པའི་རིན་གོང་། ཁྲལ་འབབ་སོགས་ཆག་ཡང་ངམ་གཅོག་འཕྲི་གང་ཡང་མ་བྱས་པའི་གོང་དུ་བྱུང་བའི་ཁྱོན་བསྡོམས་འབབ་སྒོ།