Browse Our Dictionary
G

gross profit ratio

ཕྱོགས་བསྡོམས་ཁེ་སྤོགས་བསྡུར་ཚད། = ཚོང་ཁེ་རྩ་འབོར་རམ། ཁྱོན་བསྡོམས་དེ་ཚོང་ཁེ་གཙང་འབོར་དང་མཚུངས་སྡུར་བྱེད་པའི་བརྒྱ་ཆ་རྩི་ཚུལ།