Browse Our Dictionary
G

gross profit

ཕྱོགས་བསྡོམས་ཁེ་སྤོགས། = ཚོང་གི་ལས་དོན་གང་ཞིག་ནང་བཟོ་ལས་དང༌། རྒྱུ་ཆ། ངལ་རྩོལ། ཁང་གླ། ཚོང་འགྲེམས་སོགས་དང་དངོས་སུ་འབྲེལ་ཆགས་པའི་འགྲོ་གྲོན་རྣམས་མ་འཕྲི་བར་སྔོན་ཅ་དངོས་ཉོ་སྐབས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་དང་། ཅ་དངོས་ཕྱིར་ཚོང་རྗེས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་གཉིས་དབར་གྱི་དངུལ་ཁྱད།