Browse Our Dictionary
G

ground lease

ས་ཆ་བོགས་མ། = ས་ཞིང་བདག་པོས་རང་གི་ས་ཆ་དང༌། ཞིང་སོགས་སྐྱེ་བོ་གཞན་ལ་ལོ་མང་རིང་གཡར་ཏེ། དེའི་སྟེང་ཁང་པ་སོགས་བརྒྱབ་པར་དགག་བྱ་མི་བྱེད་པར་མཐར་གན་རྒྱའི་ལོ་དུས་ཟིན་མཚམས་སུ། སྐྱེ་བོ་དེས་ཞིང་བདག་ལ་ས་ཞིང་དང༌། དེའི་སྟེང་གི་ཁང་པ་སོགས་ཕྱིར་སློག་བྱ་རྒྱུའི་ཚོང་གི་འགྲོ་ལུགས་ཤིག