Browse Our Dictionary
G

groundnut

ས་སྟར། = འདི་ནི་སྔོ་ལྡུམ་སྲན་མའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། སྡོང་པོའི་མཐོ་ཚད་ཁྲུ་ ༡ ནས་ ༢ ཙམ་བར་ཡོད། ས་འོག་གི་རིམ་པར་གང་བུ་ནར་མོ་མདོག་སྐྱ་བོ་རྩ་རིས་དོད་པའི་ནང་དུ་འབྲས་བུ་ཟླུམ་རིལ་ ༡ ནས་༤ ཙམ་རེ་འདོགས་པ་ཞིག་ཡོད།