Browse Our Dictionary
G

group of five (G5)

རྒྱལ་ཁབ་ལྔ་ཚོགས། = ཀཿ ཨ་མི་རི་ཀ་དང༌། ཨིན་ཇི། ནུབ་ཇར་མ་ནི། ཕ་རན་སི། ཉི་ཧོང་བཅས་འཛམ་གླིང་ནང་དཔལ་འབྱོར་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་བའི་མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔལ་འབྱོར་ལ་དམིགས་པའི་མཐུན་སྒྲིལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག ཁཿ རྒྱ་གར་དང༌། རྒྱ་ནག བྷི་ར་ཛིལ། མེཀ་སི་ཀོ། ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀ་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་ལྔས་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཡོངས་ལ་འཕྲད་པའི་དཀའ་ངལ་རྣམས་སེལ་རྒྱུ་དང། ཡར་ཐོན་ཅན་དང་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་དབར་འབྲེལ་ལམ་དམ་ཟབ་བསྐྲུན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བཙུགས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག