Browse Our Dictionary
G

guide

༡། adm གནས་བཤད་པ། སྣེ་ཤེན་པ། = རྒྱུས་མངའ་མེད་སའི་ས་ཆར་སྣེ་ཁྲིད་ལམ་སྟོན་བྱེད་པ་དང༌། དེ་འབྲེལ་གནས་ཚུལ་རྣམས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱབ་མཁན་གྱི་གང་ཟག ༢། lit ལམ་ཡིག = ཡུལ་ལུང་གི་ཆགས་ཚུལ་དང་བགྲོད་ལམ་སོགས་དང༌། ཡང་ན་རིག་གནས་གང་ཡང་རུང་བའི་གནད་རྣམས་གོ་སླ་བའི་སྒོ་ནས་མཛུབ་སྟོན་བྱ་རྒྱུར་དམིགས་ཏེ་བརྩམས་པའི་དཔེ་དེབ།