Browse Our Dictionary
G

guide

༡། གནས་བཤད་པ། སྣེ་ཤེན་པ། = རྒྱུས་མངའ་མེད་སའི་ས་ཆར་སྣེ་ཁྲིད་ལམ་སྟོན་བྱེད་པ་དང༌། དེ་འབྲེལ་གནས་ཚུལ་རྣམས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱབ་མཁན་གྱི་གང་ཟག