Browse Our Dictionary
G

gulag

གུ་ལག་བཙོན་ར། ངལ་རྩོལ་བཙོན་ར། = རང་རྒྱལ་ལ་གནོད་པའི་ནག་ཉེས་ར་སྤྲོད་བྱུང་བའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་བཟོད་གླགས་བྲལ་བའི་ངལ་རྩོལ་དྲག་པོ་བསྐུལ་སའི་བཙོན་ཁང་ཞིག