Browse Our Dictionary
G

gunman

༡། མེ་མདའ་ཐོགས་མཁན། = སྤྱིར་ནག་ཅན་ཡིན་པ་གང་ཞིག་མེ་མདའ་མཉམ་འཁྱེར་གྱི་གང་ཟག ༢། མི་ཚ་ཁ་སྐྱེན་པོ། = མེ་མདའ་འཕེན་རྒྱུར་ལག་རྩལ་ལྡན་པའི་སྐྱེ་བོ།