Browse Our Dictionary
H

hairy agrimony

ལྡུུམ་བུ་ཁྲག་གཅོད། = འདི་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་སྔོ་ལྡུམ་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། སྡོང་པོ་འདྲོང་ལ་རིང་ཚད་སན་ཊི་མི་ཊར ༣༠ ནས་ ༩༠ ཅན། ལོ་མ་སྔོ་ཞིང་ཅུང་སྒོར་བ་སྤུ་རྩུབ་པོས་ཁྱབ་ལ་སྒྲོ་དབྱིབས་མང་ལོ་ལྔ་ནས་བདུན་སྐྱེ་བ། མེ་ཏོག་སེར་སྐྱ་ཅན་འོད་མདངས་རྒྱས་པ་ཆུང་ལ་སྙེ་དབྱིབས་ལྟར་མེ་ཏོག་བར་རིམ་འཆར་ཞིང༌། གང་བུ་སྤུ་དཀར་འཇམ་པོས་ཁྱབ་ཡོད།