Browse Our Dictionary
H

hammock

བར་དཔྱང་མལ་སྟེགས།= ཤིང་སྡོང་ངམ་ལྕགས་གདོང་ཕྱོགས་ཕན་ཚུན་གཉིས་དབར་བསྡམས་པའི་རས་མལ་རིང་པོའམ་དྲ་ར་ཅན་གྱི་དམིགས་བསལ་ཕྱི་ལོགས་སུ་སྤྱོད་པའི་འགུལ་བསྐྱོད་ཐུབ་པའི་མལ་ཆས་ཀྱི་རིགས་ཤིག