Browse Our Dictionary
H

handbill

འགྲེམས་ཤོག = ཁྱབ་བསྒྲགས་ལ་དམིགས་པའི་གནས་ཚུལ་ཇི་ཡོད་ཡིག་ཚོགས་ཉུང་ལ། ཀློག་བདེ་པོར་བཀོད་དེ་ལམ་ཟུར་དང༌། བཞི་མདོ་སོགས་སུ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུའི་ཤོག་ལྷེ་གཅིག་ཅན།