Browse Our Dictionary
H

handout

འགྲེམས་ཡིག = ཚོགས་འདུ་དང༌། གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་སྐོང་བས་རིན་མེད་ཐོག་འགྲེམས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུའི་ཡིག་ཆ།