Browse Our Dictionary
H

harassment

སུན་གཙེར། = ཡང་ཡང་མཐོང་ཆུང་དམའ་འབེབས་དང༌། བརྙས་བཅོས་སོགས་ཀྱིས་གཞན་གྱི་ལུས་སེམས་ལ་སུན་སྣང་སྐྱེ་རུ་འཇུག་པའི་བྱ་སྤྱོད།