Browse Our Dictionary
H

hard labour

བཙོན་པའི་ངལ་རྩོལ། = བཙོན་ཁང་དུ་ཡོད་པའི་ཉེས་ཅན་ཚོས་ལས་མི་སྤྱི་མཚུངས་ལྟར་ངེས་པར་དུ་བྱ་དགོས་པའི་ས་བརྐོ་རྡོ་སློག་སོགས་ཀྱི་ཤུགས་ལས།