Browse Our Dictionary
H

hard news

གལ་ཆེའི་གསར་འགྱུར། = འཛམ་གླིང་སྤྱིའམ། རྒྱལ་ཁབ། ས་གནས་བྱེ་བྲག་པའི་མི་མང་པོས་དོ་སྣང་བྱེད་པའི་གལ་ཆེ་ཛ་དྲག་གི་གསར་འགྱུར་གྱི་རིགས་ཤིག