Browse Our Dictionary
H

hardship allowance

དཀའ་ཚེགས་གུན་གསབ། = འཚོ་གནས་དཀའ་བའི་ས་ཁུལ་དུ་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བའི་ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་གྱི་ལས་བྱེད་པར་འཐོབ་རྒྱུའི་ཕོགས་འབབ་འཕར་མ།