Browse Our Dictionary
H

headhunting

pol ༡། མགོ་ལག = ཡུལ་ལུང་འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་དྲན་རྟེན་གྱི་ཚུལ་དུ་དགྲ་བོའི་མགོ་བོ་གསོག་འཇོག་བྱེད་པའི་ལམ་སྲོལ་ཞིག ༢། འཐེན་བསྐོང་། = ལས་གནས་གཞན་ཞིག་ཏུ་ལས་དོན་གཉེར་བཞིན་པའི་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ས་མིག་སྟོང་པ་ཡོད་པའི་ལས་གནས་ཤིག་ཏུ་འོས་བབ་ཆེ་བས་འབོད་འགུགས་བྱེད་ཐབས།