Browse Our Dictionary
H

headline

འགོ་ཕྲེང་། = ཚགས་ཤོག་ཏུ་འཁོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གི་འགོ་བརྗོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཡིག་འབྲུ་ཆེན་པོ་ཞིག་ནང་བཀོད་པའི་ཡིག་ཕྲེང་ཞིག ཡང་ན་རླུང་འཕྲིན་དང་བརྙན་འཕྲིན་དུ་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་པའི་གསར་འགྱུར་གྱི་གནས་ཚུལ་གཙོ་གནད་ཁག