Browse Our Dictionary
H

health and safety

འཕྲོད་བསྟེན་དང་བདེ་འཇགས། = དམིགས་བསལ་ལས་ཀའི་སྐབས་སུ་གཞུང་དང་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལུས་སེེམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་། ལུས་སྲོག་གི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན།