Browse Our Dictionary
H

hearing

ཉན་ཞིབ། = ཁྲིམས་ཁང་ནང་ཁ་མཆུ་གང་ཞིག་གི་ནང་དཔང་རྟགས་འདྲི་རྩད་བརྒྱུད་དྲང་བདེན་ཇི་ཡིན་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཐབས་སུ་བསྐྱང་རྒྱུའི་ཁྲིམས་ཀྱི་ལས་རིམ།